SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Zoznam odborných skupín SGS

Klub učiteľov geovied SGS
doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
predseda

Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 3962/1
811 04  Bratislava
turanoval@gmail.com
Geochemicko-mineralogická
odborná skupina

doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.
predseda

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
peter.ivan@uniba.sk
Hydrogeologciká
odborná skupina
doc. RNDr. Renáta Fľaková , PhD.
predseda

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
rflakova@uniba.sk
Inžiniersko-geologická
odborná skupina

RNDr. Barbora Ondrášiková
predseda

Štátny geologický ústav Dionýza  Štúra
Mlynská dolina 11
817 04  Bratislava
barbora.ondrasikova@geology.sk

Paleontologická
odborná skupina

doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
predseda
Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravska 9
840 05  Bratislava
jozef.michalik@savba.sk
Sedimentologická
odborná skupina
doc. RNDr. Michal Šujan, PhD.
predseda


Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
michal.sujan@uniba.sk
Štruktúrná geológia
odborná skupina
doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.
predseda

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
rastislav.vojtko@uniba.sk

Vulkanlologická
odborná skupina

RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
predseda

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 11
817 04  Bratislava
ladislav.simon@geology.sk

Kvartérna geológia
odborná skupina

RNDr. Juraj Maglay, PhD.
predseda

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 11
817 04  Bratislava
juraj.maglay@geology.sk
Slovenský
paleontologický
klub

Radoslav Biskupič
predseda


Slovenská geologicka spoločnosť
Mlynská dolina 3962/1
811 04  Bratislava
paleoklub@paleoklub.sk

Komisie SGS na udeľovanie oceňovaní pre významné geologické práce
Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
predseda


Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
dusan.plasienka@uniba.sk

Návrat na obsah